SCIENCE'S WORLD

Thursday, 13 October 2011

KELEBIHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG BERBANTUKAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA

             Pada zaman pendidikan era milenium kini, bidang pendidikan menghadapi pelbagai cabaran kesan daripada globalisasi, liberalisasi, pengantarabangsa dan perkembangan pesat dalam bidang sains dan teknologi.  Kita perlu membuat transformasi dalam kaedah pengajaran kita.   Pengajaran yang berbantukan teknologi multimedia adalah antara kaedah pengajaran yang dianggap bersesuaian dengan keperluan pendidikan era milenium.  Dengan adanya bantuan teknologi multimedia, keberkesanan pengajaran guru dan tahap penguasaan kemahiran murid dapat dipertingkatkan.
             Berikut merupakan sebab-sebab sesuainya teknologi multimedia digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran:-
·         Ia membolehkan pelajar mengakses konsep di mana sebelum ini mereka hanya terhad dengan          kertas dan pensel.
·         Penggunaan teknologi multimedia yang bersesuaian dalam pedagogi guru akan meransang pemikiran murid menjadi lebih kreatif dan kritis.
·         Guru dapat menjelaskan sesuatu konsep yang lebih abstrak kepada pelajar.
·         Ia juga dapat menjimatkan masa, tenaga dan kos guru untuk mempamerkan terus bahan yang hendak diajar.
·         Guru dapat menjana pembelajaran yang lebih aktif dan inovatif.
·         Ia dapat mencabar minat inkuri pelajar untuk terus belajar.
·         Tumpuan dan minat yang berpanjangan kerana melibatkan pelbagai daria.
·         Pengajaran yang lebih seronok dapat disediakan.
        Kesimpulannya,  melalui sebab-sebab yang dinyatakan, dapat dibuktikan pengajaran dan pembelajaran yang berbantukan teknologi multimedia meningkatkan produktiviti , menambahkan motivasi pembelajaran murid dan seterusnya menyokong pengajaran secara tidak langsung.  Hasrat negara untuk melahirkan modal insan yang sempurna dan menyeluruh serta berkemahiran dalam bidang sains dan teknologi sudah pasti akan tercapai.

No comments:

Post a Comment